1. ÚVOD

 

1.1 Definície

V tejto dohode majú nasledujúce výrazy príslušné významy:

 • - "Spoločnosť" znamená Digisec Media Limited (MT20878018), spoločnosť registrovanú na Malta a môže byť zahrnutá aj súvisiaca právnická osoba, alebo iné pridružené spoločnosti.
 • - "Osobné informácie" sú interpretované v Nórskom zákone o ochrané dát;
 • - "Ochrana osobných údajov" znamená dokument o Ochrane údajov spoločnosti, ktorý je uvedený na webovej stránke tu;
 • - "Služby" znamenajú funkcie v danom čase dostupné pre členov cez webovú stránku;
 • - "Webová stránka" znamená túto webovú stránku, ktorá je vlastníctvom a je spravovaná Spoločnosťou;
 • - "My", "nás" a "naše" sú všetko výrazy, ktorými sa odvolávame na Spoločnosť.

 

1.2 Prijatie zmluvných podmienok

Aby si mohol využívať služby, a/alebo navštevovať webovú stránku musíš odsúhlasiť tieto zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky budeme považovať za prijaté použitím tejto webovej stránky, bez ohľadu na to, či si, alebo nie si registrovaný ako člen. Ak nesúhlasíš s týmito zmluvnými podmienkami, nesmieš túto webovú stránku používať. Použitím služieb, a/alebo použitím webovej stránky ďalej súhlasíš s tým, že si si prečítal a si zaviazaný Ochranou údajov, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha. Dokument Ochrany údajov je k dispozícii tu.

 

1.2.1 Užívateľská zmluva

Tieto podmienky predstavujú dohodu medzi Tebou a Spoločnosťou, a týkajú sa použitia Služieb a Webovej stránky ("Zmluva").

 

1.3 Kontakt

Táto webová stránka je prevádzkovaná Digisec Media Limited, spoločnosťou registrovanou na Malta pod IČ DPH [MT20878018](ďalej len Spoločnosť).
Môžeš nás kontaktovať nasledovnými metódami:

 • On-lineformulár podpory (použi túto službu pre najrýchlejšiu odpoveď)
 • E-mail: support@victoriamilan.sk
 • Poštová adresa : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. ČLENSTVO

 

2.1 Spôsobilosť

Musíš mať viac ako 18 rokov, aby si sa mohol registrovať ako člen používajúci Služby, alebo Webovú stránku. Použitím Webovej stránky súhlasíš s tým, že si viazaný touto Zmluvou, vstupuješ do zmluvného vzťahu a konáš v súlade so zmluvnými podmienkami.

 

2.2 Členstvo

Môžeš sa stať členom využívajúcim Služby zadarmo. Bezplatné členstvo Ťa oprávňuje využívať niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii v rámci Služieb a je predmetom zmien, o ktorých Ťa nemusíme informovať, vrátane úplného ukončenia služby pre neplatiacich členov. Kvôli prístupu k dodatočným funkciám sa musíš stať platiacim predplatiteľom Služby. Využívanie dodatočných funkcií je podmienené zaplatením príslušných poplatkov a predmetom zmien v súlade s klauzulami stanovenými dole.

 

2.3 Druhy predplatného a poplatky

Druhy predplatného a s nimi súvisiace poplatky sa nachádzajú na stránke "Členstvo". Tieto poplatky za predplatné sú predmetom zmeny, ktorá bude uvedená na webovej stránke, a/alebo Ti bude zaslaná e-mailom, alebo ako súkromná správa cez Služby.

 

2.4 Platba

Iba členovia s platným predplatným alebo inak zaplateným poplatkom majú prístup k určitým častiam Služby.

Predplatné za Prémiové členstvo môže byť nadobudnuté za ceny, na obdobie a za použitia platobných metód, ktoré sú špecifikované na stránke „Členstvo“. Ceny sú uvedené v mene, ktorá je na stránke o rozšírení členstva. Ak nie je uvedené inak, sú v nich zahrnuté všetky príslušné dane. Celá splatná suma za vybraté obdobie predplatného sa stiahne po nadobudnutí Prémiového členstva.

Po úvodnom období členstva sa predplatné automaticky obnoví za rovnakú cenu a na rovnaké obdobie. Na základe predplatného nás oprávňujete na stiahnutie poplatku z vašej karty teraz aj pri každom obnovení. Z vašej platobnej metódy sa bude naďalej pravidelne sťahovať poplatok za predplatné na základe ceny a obdobia dohodnutého pri predplatení. Členstvo môžete zrušiť prostredníctvom stránky s podrobnosťami „Moje členstvo“.

Keďže poskytovatelia platieb potrebujú určitý čas na spracovanie platieb, opakujúce sa platby kartou sa uskutočnia ešte pred vypršaním členstva. Opakujúce sa platby (iDeal, ELV atď.) sa uskutočnia približne 5 pracovných dní pred vypršaním členstva. Ak si prajete zrušiť automatické obnovovanie, musíte sa obrátiť na zákaznícku podporu (alebo v našom Centre pomoci vyhľadať informácie, ako to urobiť na webovej stránke) a požiadať o zrušenie minimálne 7 kalendárnych dní pred dátumom obnovovania, a to z dôvodu času nevyhnutného na spracovanie. Ak nový cyklus členstva začal po prijatí takéhoto oznámenia, zúčtovaná suma už nemôže byť vrátená.

Ak ste predtým zrušili automatické obnovenie, zakúpenie nového predplatného vráti automatické obnovovanie členstva do pôvodného funkčného stavu, ako je uvedené vyššie.

Musíte poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie, aby sme mohli poplatky za predplatné stiahnuť správne. Tieto informácie musia byť pravidelne aktualizované a bezpečne uložené kvôli uľahčeniu platby. Nákupom našej služby nás automaticky oprávňujete na bezpečné ukladanie vašich platobných údajov, ktoré sa môžu použiť iba na automatické obnovenie vášho predplatného.

Úspešné stiahnutie poplatkov za obnovenie zabezpečí, že oprávnenia k vášmu kontu sa zachovajú na úrovni obnovovaného balíka.

V prípade odmietnutia poplatkov za automatické obnovenie bude úroveň vášho konta znížená, až kým poplatok za obnovenie nebude prijatý. Potom sa stav vášho konta do 24 hodín obnoví na hodnotu úspešne stiahnutého poplatku, ak je nižšia ako hodnota pôvodného obnovovaného balíka.

Cenu za predplatné môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak sa momentálne nachádzate v období predplatného (a nie v počiatočnom registračnom období), ceny nadobudnú účinnosť od prvého kalendárneho mesiaca po odoslaní oznámenia o zmenách cien na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii. Ak nesúhlasíte so zvýšením ceny, môžete vypovedať zmluvu.

Kúpou Prémiového členstva oprávňujete Spoločnosť účtovať príslušné poplatky opakovane v súlade s vaším plánom predplatného, a ako je uvedené vyššie.

Spoločnosť môže príležitostne sprístupniť neplatiacim členom Prémiové členstvo na skúšobné obdobie.  Poplatky za takéto skúšobné obdobia a platobné metódy, ak existujú, budú uvedené na webovej stránke a/alebo v aplikácii na stránke s uvedením takéhoto skúšobného obdobia.  Na tejto stránke budú uvedené aj spôsoby zrušenia takýchto skúšobných období.

48-hodinové skúšobné Prémiové členstvo sa po štyridsiatich ôsmich (48) hodinách automaticky obnoví na fixné 6-mesačné Prémiové členstvo.  1-mesačné skúšobné Prémiové členstvo sa automaticky obnoví na fixné 1-mesačné Prémiové členstvo. Ak chcete zrušiť automatické obnovenie ktoréhokoľvek z týchto skúšobných Prémiových balíkov, obráťte sa na náš tím technickej podpory tu alebo v našom Centre pomoci vyhľadajte informácie, ako to urobiť na webovej stránke.

Ak sa platba neuskutoční úspešne z dôvodu vypršania platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo z iného dôvodu a vy neupravíte svoje informácie o platobnej metóde alebo zrušíte predplatné, zostávate zodpovední za všetky nezinkasované sumy a oprávňujete nás pokračovať vo fakturácii platobnej metódy, ktorá môže byť aktualizovaná. Výsledkom môže byť zmena dátumov fakturácie platieb. Okrem toho nás oprávňujete k získaniu aktualizovaných alebo náhradných dátumov vypršania platnosti a čísiel vašich kreditných alebo debetných kariet tak, ako ich vydáva váš vydavateľ kreditných alebo debetných kariet. Podmienky vašej platby budú založené na vašej platobnej metóde a môžu byť určené dohodami medzi vami a finančnou inštitúciou, vydavateľom kreditnej karty alebo iným poskytovateľom vybratej platobnej metódy.

V prípade odmietnutia poplatkov a pre vaše pohodlie sa môžeme podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že splatné poplatky budeme sťahovať po častiach, aby sme vám uľahčili platbu prostredníctvom zvoleného poskytovateľa úveru. Sumy však nesmú prekročiť celkovú hodnotu obnovovaného balíka. Môžeme sa napríklad rozhodnúť stiahnuť celú sumu dvanásťmesačného členstva v dvoch šesťmesačných alebo kratších splátkach. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že poplatky rozložíme na určité obdobie v rámci balíka, napríklad v rámci šesťmesačného obdobia, ak si zvolíte šesťmesačné členstvo. Podľa vlastného uváženia a na uľahčenie prijatia môže byť takéto opätovné stiahnutie oneskorené a uskutočňované s rôznou frekvenciou.

V prípadoch, keď sa poplatky priebežne znižujú, sa podľa vlastného uváženia môžeme rozhodnúť, že sa s vami skontaktujeme a pomôžeme vám s platbou nezaplatených finančných prostriedkov a reaktiváciou vášho konta. V takomto prípade vás tiež vyzývame, aby ste nám napísali na adresu support@victoriamilan.com, aby sme mohli tieto záležitosti urýchlene vyriešiť.

Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo to nie je uvedené v tomto dokumente, za žiadnych okolností sa nevracajú žiadne poplatky. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky, ktoré vznikli v súvislosti so Službou (vrátane všetkých príslušných daní) v sadzbách platných v čase vzniku týchto poplatkov.  Súhlasíte s tým, že v prípade problémov s platbou, ako je duplicitná fakturácia alebo chybne obnovené predplatné, vytvoríte prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie (na stránke Odoslať žiadosť alebo na e-mailovej adrese technickej podpory support@victoriamilan.com) žiadosť o podporu na vyriešenie daného problému. Beriete na vedomie, že prijatím našich podmienok súhlasíte s tým, že ako člen našej webovej stránky súhlasíte s uložením vašich platobných poverení v tokenizovanej forme a povoľujete našej spoločnosti sťahovať prostredníctvom nich poplatky tak, ako je uvedené v tejto časti. Vyhradzujeme si právo používať tieto údaje na analytické účely a v prípade neoprávneného zrušenia platby na vašom účte zverejniť poskytnuté platobné a osobné údaje príslušným spracovateľom platieb. Robíme to v súlade s normou pre zabezpečenie údajov platobných kariet, ako aj s normami GDPR stanovenými pre našu spoločnosť.

Where the customer fails to make a payment or falls into arrears, We reserve the right to engage the services of a debt collection company and demand these costs from the customer. We also reserve the right to charge interest on arrears, the amount of which shall be in accordance with statutory provisions.

We reserve the right to demand that the customer pays the expenses arising from the unauthorised cancellation of a credit card payment or an unjustified objection to a direct debit payment to the extent possible under law.

 

2.5 ID a heslo

Ako časť registračného procesu člena si budeš musieť vybrať ID užívateľa (užívateľské meno) a heslo. Môžeme na základe vlastného uváženia odmietnuť akceptovať akékoľvek užívateľské meno z akéhokoľvek dôvodu, vrátane dôvodu keď navrhované ID užívateľa predstavuje niekoho iného, je, alebo môže byť ilegálne, je, alebo môže byť chránené ochrannou známkou, alebo iným intelektuálnym majetkovým právom, je vulgárne, alebo iným spôsobom útočné, alebo môže spôsobiť zmätok. Iba Ty si zodpovedný za dôvernosť a použitie Tvojho užívateľského ID a hesla (vrátane všetkých aktivít vykonaných pod Tvojim užívateľským ID a heslom) a súhlasíš s tým, že nebudeš odovzdávať, alebo predávať Tvoje užívateľské práva, alebo prístup na webovú stránku tretej osobe. Ak máš oprávnený dôvod sa domnievať, že Tvoj účet už nie je viac bezpečný, musíš nám to okamžite ohlásiť a musíš urýchlene zmeniť svoje heslo úpravou Tvojich informácii v účte.

 

2.6 Právo na odstúpenie

Užívateľ je informovaný, že v súlade s United Kingdom Consumer Protection (Predaj na diaľku) Regulations 2000 má k dispozícii obdobie 7 pracovných dní odo dňa kedy dá svoj súhlas so Službou na to, aby odstúpil od Služby bez pokuty a bez udania akéhokoľvek dôvodu. Toto právo odstúpenia však nie je ďalej v platnosti v prípade, že Člen Službu už využil. 
 

2.7 Kredity

Pre aktiváciu niektorých funkcií na stránke si musia Členovia vybrať jeden z našich balíčkov kreditov. 
Keď potvrdíme, že sme obdržali Tvoju platbu, pridelíme na Tvoj účet zakúpený počet kreditov. 

Platiaci člen ktorého účet zanikol, alebo ktorému neostali žiadne kredity nemusí byť schopný dostať sa k určitým funkciám, kým si nezakúpi dodatočné kredity; avšak v prípade, že akákoľvek aktivita, ktorá si vyžaduje kredity vedie k "nulovému účtu", alebo negatívnemu zostatku kreditov a Ty si súhlasil s našou automatickou refakturačnou funkciou, automaticky Ti zakúpime taký istý balíček členstva, aký si si zakúpil predtým (alebo, ak takýto balíček členstva nie je pre Teba ďalej k dispozícii, balíček členstva, ktorý je cenovo najbližšie k balíčku, ktorý si si zakúpil naposledy). 

Žiadne poplatky, alebo náklady nie sú za žiadnych okolností vratné, pokiaľ si to nevyžaduje príslušný zákon. Súhlasíš s tým, že zaplatíš, alebo si zaplatil všetky poplatky a náklady, ktoré vznikli vo vzťahu k použitiu Služby (vrátane všetkých aplikovateľných daní) v sadzbách, ktoré boli platné v čase keď tieto vznikli. 

Vyhradzujeme si právo zrušiť bez náhrady akékoľvek nepoužité kredity s dátumom, ktorý je nie skôr ako 90 dní od Tvojho posledného prihlásenia, alebo 180 dní od dátumu nákupu. 
 

2.8 Bonusové kódy

Použitie bonusových kódov je časovo obmedzené. Bonusové kódy sú platné len pre prvú počiatočnú platbu a vo všetkých nasledujúcich platbách bude užívateľovi účtovaná bežná čiastka. Bonusové kódy sú platné len pri poplatkoch za Prémiové členstvo alebo pri balíčkoch kreditov. Bonusové kódy sú neprenosné a nemôžu byť vymenené za hotovosť alebo kredity. Bonusové kódy sa nedajú aplikovať na existujúce, alebo v minulosti zakúpené členstvo. Využitie bonusových kódov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam Victoria Milan.


 

3. SLUŽBA

Služba je internetová informačná služba, ktorá umožňuje kontakt medzi členmi, ktorí môžu, ale nemusia hľadať priateľstvo, alebo vzťah. Nie je to služba na sprostredkovanie manželstiev, služba na objednávanie neviest, ani služba určená na dohadzovanie. Spoločnosť nemá žiaden záväzok sprostredkovať Ti iného člena, alebo členov.

Garancia aférky zaručí, že užívatelia s úplne vyplneným profilom budú na základe ich preferencií kontaktovaní inými užívateľmi webovej stránky.

 

4. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 

4.1 Vlastné riziko

Týmto potvrdzuješ, že použitie Služby a Webovej stránky je jedine na Tvoje vlastné riziko. Spoločnosť je zodpovedná za dodávku Webovej stránky a Služby, ktorej cieľom je poskytnúť Ti možnosť byť v kontakte s inými jednotlivcami na základe kritérií, ktoré si sám zadefinuješ, ale Spoločnosť nie je zodpovedná, a neprijíma zodpovednosť za žiadnu ekonomickú, alebo inú ako ekonomickú stratu, alebo poškodenie, ktoré môžeš utrpieť použitím tejto stránky, a/alebo Služby, ktorá nefunguje podľa Tvojich očakávaní.

Navyše rozumieš tomu, že jedine Ty si zodpovedný za Tvoju komunikáciu s ostatnými členmi čerpajúcimi túto Službu. Spoločnosť nemôže ručiť a neručí, že každý člen, alebo užívateľ Služby je tým, za koho sa vydáva. Ďalej Spoločnosť nemôže ručiť a neručí, že profily členov sú dôveryhodné, presné a kompletné. Preto musíš byť opatrný pri jednaní s inými členmi, alebo užívateľmi Služby, alebo Webovej stránky.

 

4.2 Presné informácie

Je Tvojou zodpovednosťou zabezpečiť, že informácie, ktoré poskytuješ Službe, Webovej stránke a Spoločnosti sú vo všetkých ohľadoch presné, nie sú v rozpore s touto zmluvou a nemôžu nijakým spôsobom poškodiť žiadnu osobu (fyzickú, alebo právnickú).

 

4.3 Tebou poskytnuté informácie

Súhlasíš, že akýkoľvek materiál, alebo informácia (vrátane osobných fotiek, video a audio záznamov bez akýchkoľvek limitov), ktoré poskytneš, uložíš a nehľadiac na žiadne osobné informácie (ktoré môžu obsahovať celé meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, atď.) použitie ktorých sa riadi našimi zásadami Ochrany údajov (k dispozícii tu), môžu byť nami využité bez akýchkoľvek obmedzení na účely prevádzky tejto stránky a Služby popísanej v tejto Zmluve. Nahrávaj informácie, alebo materiál do služby tak, že berieš do úvahy to, že chceš ochrániť svoju identitu.

Je na Tvojej zodpovednosti zabezpečiť, aby žiadne informácie, alebo materiál, ktorý nahrávaš do Služby, vrátane, ale nie obmedzujúc sa na informácie, a/alebo materiál obsiahnutý v Tvojom osobnom profile neporušovali žiadne práva, alebo predpisy súdnictva, alebo práva tretích strán. Vyhradzujeme si právo odstrániť akékoľvek takéto informácie, alebo materiály bez akéhokoľvek oznámenia a žiadať kompenzáciu za náklady, alebo škody, ktoré nám spôsobili takéto informácie, alebo materiál.

 

4.4 Vystavenie vírusom

Doporučujeme Ti, aby si si vždy udržoval svoj antivírový program aktualizovaný. Nepreberáme na seba zodpovednosť a neručíme za žiadne škody, alebo straty spôsobené vírusmi, špehovacími softvérmi, trójskymi koňmi, alebo inými škodlivými softvérmi získanými pri použití Webovej stránky, alebo Služby.

 

4.5 Tvoje povinnosti

Súhlasíš s tým, že budeš viazaný nasledujúcimi pravidlami vo vzťahu k použitiu Služby, a/alebo Webovej stránky:

 • - nepoužiješ Službu takým spôsobom, že bude použitá k akémukoľvek obťažovaniu, alebo útočnému správaniu sa, vrátane, ale nie limitované na distribúciu akéhokoľvek sexuálneho, a/alebo rasovo útočného, obťažujúceho, výhražného, vulgárneho, obscénneho, hanlivého, ohováračského, alebo nepríjemného materiálu akéhokoľvek druhu, ktorý porušuje, alebo nedodržiava práva druhej strany (vrátane, ale nie obmedzene na intelektuálne majetkové práva a práva na súkromie).
 • - nebudeš posielať "spamy," reťazové listy, reklamné materiály, alebo sa zapájať do akéhokoľvek nežiadaného masového šírenia e-mailov;
 • - nebudeš používať Službu, alebo Webovú stránku na žiadne komerčné účely;
 • - nebudeš žiadať, alebo pokúšať sa žiadať žiadne peniaze od žiadnych členov, alebo druhých užívateľov Služby, alebo Webovej stránky, alebo používať Službu na distribúciu, propagovanie, alebo iné zverejňovanie akýchkoľvek materiálov obsahujúcich žiadosť o peňažné prostriedky, reklamu, alebo žiadosť o tovar, alebo služby;
 • - nebudeš obťažovať iných tým, že budeš naďalej pokračovať v pokusoch o komunikáciu s niekým, kto Ťa jasne požiadal, že s Tebou ďalej komunikovať nechce;
 • - nebudeš posielať, alebo preposielať materiály, ktoré obsahujú vírusy, alebo iné počítačové kódy, súbory, alebo programy, ktoré boli vytvorené na to, aby obmedzili, alebo zničili funkčnosť počítačového softvéru, alebo hardvéru;
 • - nebudeš posielať, alebo preposielať žiadnym spôsobom žiadne kontaktné informácie zahrňujúce bez akýchkoľvek limitov e-mailové adresy, telefónne čísla, poštové adresy, URL, alebo celé mená.
 • -nebudeš naše Služby, a/alebo informácie z Webovej stránky, a/alebo iné využívať na iné účely, ako na začatie, a/alebo udržovanie vzťahu na striktne osobnej báze
 • - nebudeš posielať, alebo pripájať žiaden materiál obsahujúci jeden, alebo viac produktov, služieb, a/alebo práce
 • - nebudeš združovať, ani zaznamenávať obsah Služieb, a/alebo informácie od druhých v databáze, a/alebo používať obsah, a/alebo informácie ako boli uvedené na uverejnenie na iných webových stránkach, v on-line službách, návodoch, a/alebo adresároch
 • - nebudeš porušovať žiadne intelektuálne majetkové práva tak naše ako aj iných; V prípade, že nesplníš jednu, alebo viac povinností, ktoré sú uvedené hore zaplatíš nám bez oznámenia štandardnú a okamžite splatnú pokutu, ktorá nie je súdne vymáhateľná späť v celkovej čiastke 298€,= za každý deň, keď si nekonal v súlade s jednou, alebo viacerými povinnosťami uvedenými vyššie
 • - nebudete používať internetovú stránku alebo Službu, aby ste požiadali klientov o sprievodnú službu alebo akúkoľvek inú formu obchodovania s ľuďmi;
 • - nebudete používať webovú stránku alebo službu na propagáciu, žiadanie alebo účasť na prostitúcii;

 

U užívateľa Victoria Milan sa považuje za porušenie pravidiel a podmienok ak sa pýtate na "hodinové sadzby", "bankové informácie" alebo ak poskytujete "informácie o cenách". Victoria Milan považuje takéto správanie sa za nevhodné. Nesmiete zobraziť na stránke vašeho osobného profilu ("Profil") žiaden osobný kontakt, bankové informácie, či už sú to informácie o vás alebo o inej osobe.

 

5. INFORMÁCIE

 

5.1 Sledovanie informácií

Rezervujeme si právo sledovať všetky profily, správy, chat, rýchle správy, video a audio záznamy, aby sme mohli zabezpečiť, že sú v súlade s požiadavkami tejto Zmluvy. Zahŕňa to právo, ktoré môžeme uplatniť v súlade s našim uvážením a na základe neho umožniť jednej, alebo viacerým tretím stranám zabezpečiť on-line bezpečnostné funkcie pre našich zákazníkov.

 

5.2 Zmena informácií

Nie je našou povinnosťou sledovať, alebo skúmať správy, alebo materiály zadané, alebo poslané užívateľmi Služby, a nie sme zodpovední za žiadny obsah týchto správ a materiálov. Napriek všetkému si rezervujeme právo, ale nie sme povinný, vymazať, presunúť, alebo meniť správy, alebo materiály (vrátane profilov, správ, video a audio záznamov) ktoré podľa vlastného uváženia považujeme za porušujúce túto Zmluvu, alebo sú iným spôsobom neakceptovateľné.

 

5.3 Testovacie profily

Beriete na vedomie, že Spoločnosť a s ňou spolupracujúce affiliate spoločnosti môžu z času na čas vytvoriť testovacie užívateľské profily, aby mohli otestovať Službu a procesy na Webovej stránke a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu Služieb.

 

5.4 Bezpečnosť informácií

Žiadny prenos údajov cez internet nemôže byť garantovaný ako úplne bezpečný. Usilujeme sa takéto informácie čo najviac chrániť, ale negarantujeme a nemôžeme zaistiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám pošleš. V súlade s týmto, akákoľvek informácia, ktorú nám zašleš bude prenášaná na Tvoje vlastné riziko. Napriek tomu, keď obdržíme Tebou prenášané informácie, urobíme všetky primerané kroky, aby sme zachovali bezpečnosť takýchto informácií.

 

6. OBMEDZENÉ POUŽITIE

Pokiaľ sa nedohodneme iným spôsobom písomne, prístup na Webovú stránku Ti poskytujeme za účelom Tvojho osobného nekomerčného použitia.

 

7. REKLAMA

Zodpovednosť za obsah reklám (ak nejaké sú) objavujúcich sa na Webovej stránke (vrátane hyperlinkov na webové stránky inzerentov) je na pleciach inzerentov. Umiestnenie takejto reklamy nie je odporučením, alebo schválením produktu inzerenta, alebo služby Spoločnosťou. Každý inzerent je formálne zodpovedný za každú prezentáciu urobenú vo vzťahu k tejto reklame.

 

8. VLASTNÍCTVO INTELEKTUÁLNEHO MAJETKU

Spoločnosť dodržuje všetko právo, titul a záujem o Službu a Webovú stránku a súvisiace práva intelektuálneho majetku a vyhradzuje si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené.

 

9. VÝLUKY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

 

9.1 Žiadne záruky na presnosť

Neprezentujeme, ani neručíme za to, že materiál, alebo informácie uvedené v Službe, alebo na Webovej stránke (vrátane profilu akéhokoľvek člena, rady, názoru, stanoviska, alebo inej zobrazenej informácie, nahratej, alebo distribuovanej Spoločnosťou, alebo členom, alebo hocijakou inou osobou, alebo právnickou osobou) sú spoľahlivé, presné, alebo kompletné, alebo Tvoj prístup k Službe, alebo Webovej stránke bude neprerušený, včasný, alebo bezpečný. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu spôsobenú akýmkoľvek činom, alebo tým, že si sa spoľahol na akúkoľvek informáciu, alebo materiál poskytovaný cez Službu, alebo Webovú stránku. Predtým než urobíš nejaké kroky, alebo sa spoľahneš na nejaké informácie, alebo materiály, ktoré sa objavujú na Webovej stránke, môžeš nám poslať svoje otázky. Potvrdzuješ, že akékoľvek spoľahnutie sa na takýto materiál, alebo informáciu je na Tvoje vlastné riziko.

 

Žiadne záruky dostupnosti

Služba je poskytovaná na báze "tak ako je". Nezaručujeme že Služba, alebo Webová stránka bude bez prerušovaní fungovať a že bude bez chýb. Môžu sa vyskytnúť omeškania, výpadky a prerušenia v dostupnosti Služby, alebo Webovej stránky. Kde to zákon povoľuje, potvrdzuješ, že Služba (a dostupnosť Webovej stránky) je poskytovaná bez akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu, jasná, či skrytá, vrátane, ale nie obmedzene na predpokladané záruky predaja a vhodnosť príslušného účelu.

 

9.2 Žiadna zodpovednosť za stratu

Neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu, alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom vzniknuté (vrátane nedbalosti v rozsahu dovolenom záväzným právom), ktorá Ti môže priamo či nepriamo vzniknúť v súvislosti s použitím Služby, alebo akýchkoľvek linknutých Webových stránok. Takisto neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vzniknutú použitím, alebo spoľahnutím sa na informácie získané cez Služby, alebo Webovú stránku.

 

10. ŠPECIFICKÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA ON-LINE RANDENIA

Nie sme povinní akýmkoľvek spôsobom byť zainteresovaní v akomkoľvek konflikte medzi členmi a neposkytujeme rozhodcovské konanie, alebo upokojenie situácie, keď vznikne konflikt medzi členmi, a/alebo užívateľmi Služby, a/alebo Webovej stránky.

 

11. SKONČENIE

 

11.1 Zmluva platná pre členov

Táto Zmluva ja platná v plnej moci a účinnosti kým si členom Služby, alebo kým iným spôsobom používaš Webovú stránku.

 

11.2 Tvoje skončenie členstva

Zrušiť svoje členstvo môžeš hocikedy, z akéhokoľvek dôvodu, s platnosťou od prvého platobného obdobia od obdržania Tvojho písomného oznámenia o zrušení, v prípade, že nie si v počiatočnom registračnom období (v tomto prípade budeš musieť zaplatiť celú čiastku za počiatočné registračné obdobie). Oznámenie o zrušení môže byť zaslané na adresu uvedenú v sekcii Kontaktujte nás na Webovej stránke, alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii Kontaktujte nás na Webovej stránke.

 

11.3 Ukončenie Tvojho prístupu ku Službe

Môžeme na základe vlastného uváženia ukončiť, alebo prerušiť hocikedy Tvoj prístup ku všetkým častiam Služby bez, alebo s oznámením, z akéhokoľvek dôvodu vrátane, ale bez obmedzení v prípade nečestného, urážlivého, alebo iného ilegálneho konania, alebo takého konania, ktoré môže ovplyvniť radosť zo Služby u iných užívateľov. Ak je Tvoj prístup ku Službe ukončený, alebo prerušený na základe porušenia tejto Zmluvy, Tvoje členstvo bude pokračovať kým nebude zrušené Tebou, alebo nami.

 

11.4 Zrušenie členstva nami

Môžeme hocikedy okamžite zrušiť Tvoje členstvo a Tvoj prístup k Službe ak rozhodneme (podľa vlastného uváženia), že si porušil túto Zmluvu. Oznámenie o zrušení bude doručene do Tvojej e-mailovej adresy, ktorú si nám ako poslednú poskytol. Všetky dopredu uhradené poplatky platné pre obdobie nasledujúce po zrušení Ti budú vrátené po odrátaní nákladov, ktoré sa vyskytli, alebo straty, ktorú Spoločnosť zaznamenala v súvislosti s Tvojim členstvom.

 

11.5 Deaktivácia z dôvodu nepoužívania

Tvoj účet môžeme deaktivovať ak si počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nepoužíval Službu a pokiaľ nemáš aktívne platené predplatné.

 

12. ODŠKODNÉ A OSLOBODENIE

 

13. VŠEOBECNÉ

 

13.1 Nesplnenie

Spoločnosť neberie na seba žiadnu zodpovednosť za žiadne zlyhanie pri konaní v zhode s týmito Všeobecnými podmienkami, kde toto zlyhanie je spôsobené okolnosťami, ktoré sme nemohli ovplyvniť.

 

13.2 Nezrieknutie sa práv

Ak sa zriekneme akýchkoľvek práv, ktoré máme k dispozícii v rámci Všeobecných podmienok pri jednej príležitosti, neznamená to, že týchto práv sa automaticky zriekame pri akejkoľvek inej príležitosti.

 

13.3 Rozdeliteľnosť

Ak akákoľvek časť zo Všeobecných podmienok je neplatná, právne neúčinná, alebo z akéhokoľvek dôvodu ilegálna, zbytok Všeobecných podmienok ostáva v plnej platnosti.

 

13.4 Zmeny

Vyhradzujeme si právo z času na čas dopĺňať túto Zmluvu, a/alebo dokument o Ochrane údajov, vrátane, ale nie obmedzujúc sa na zmenu cien, alebo členstva. Dodatky budú platné okamžite po oznámení na Webovej stránke. Pokračovanie v používaní Webovej stránky po takomto oznámení považujeme za súhlas, že si viazaný týmito Podmienkami, ktoré boli doplnené. Budeš mať možnosť rozviazať Zmluvu predtým, než tieto zmeny nadobudnú platnosť.

 

13.5 Poverenie

Na základe tejto Zmluvy, alebo použitím Služieb neprideľuješ žiadne svoje práva žiadnej tretej strane. Spoločnosť má právo prideliť nejaké, alebo všetky svoje práva a povinnosti súvisiace s touto Zmluvou, alebo Službou akejkoľvek tretej osobe.

 

13.6 Vzťah

Súhlasíš s tým, že ako výsledok tejto Zmluvy medzi Tebou a spoločnosťou, alebo používaním Služby a/alebo Webovej stránky nevzniká žiadne spoločné podnikanie, partnerstvo, zamestnanecký vzťah, alebo vzťah na základe zastúpenia.

 

13.7 Rozhodujúce právo

Táto Zmluva sa riadi zákonmi, ktoré sú v platnosti v Nórsku. Súhlasíš, že sa podrobíš výlučne rozhodovaniu Nórskych súdov v Oslo.