Sexuell orientering lektion

Sexuell orientering

Sexuell läggning kan skilja sig från person till person. Människor består inte bara av manligt och kvinnligt kön, utan finns också i olika riktningar. Generellt sett är det faktum att det finns många manliga och kvinnliga kön som inte gör HBTQ+ personer onormala. Vetenskaplig forskning har bevisat detta.

Victoria Milan har förberett innehållet i “Sexuell orientering lektion” åt dig idag. På så sätt kommer du att kunna lära dig vad sexuell läggning är och kanske upptäcka din egen sexuella läggning. Här är vårt innehåll “Sexuell orientering lektion” som vi har förberett för dig!

Sexuell orientering

Vad är sexuell läggning?

Sexuell läggning är attraherandet av sexuella känslor, begär och beteenden mot ett visst kön. När den sexuella läggningen är till det motsatta könet kallas det heterosexuell, när det är mot samma kön kallas det homosexuell och när det är mot båda könen kallas det för bisexuell.

Förekomsten av olika sexuella läggningar är en naturlig konsekvens av den mänskliga sexualitetens mångfald. Ingen av dessa inriktningar är mer naturlig, hälsosammare, överlägsen, mer “normal” än den andra. I var och en av dem är det möjligt för en person att utveckla en hälsosam personlighetsstruktur, att ha harmoniska och tillfredsställande mellanmänskliga relationer och att ha djupa sexuella och känslomässiga relationer.

Sexuell läggning är inte direkt relaterad till att ha manliga eller kvinnliga fysiska egenskaper, det vill säga till biologiska könsegenskaper, att ha beteenden och utseende som accepteras som kvinnligt eller manligt av samhället, det vill säga till könsegenskaper. En persons sexuella läggning kan inte förstås genom att observera utifrån, den kan bara kännas av hans/hennes eget uttryck.

Sexuell läggning handlar inte bara om sexuell aktivitet; Precis som en man inte behöver vara i ett sexuellt förhållande med en kvinna för att kallas heterosexuell, gör inte bara det faktum att en kvinna har sexuella fantasier om en annan kvinna eller har sexuell eller känslomässig intimitet den personen till homosexuell. Sexuell läggning kan förstås genom att utvärdera vilket kön man attraheras av och vilket som bör utvärderas multidimensionellt.

Vilka typer av sexuell läggning finns?

Typer av sexuell läggning är indelade i fem olika kategorier. Dessa kategorier är:

Heterosexuella: Människor som gillar och attraheras av det motsatta könet kallas “heterosexuella”.

Homosexuell: En person som attraheras av människor av sitt eget kön och som gillar människor av sitt eget kön kallas “homosexuell”.

Bisexuella: Människor som gillar och attraheras av båda könen kallas “bisexuella”.

Pansexuella: Människor som attraheras av och gillar människor oavsett könsidentitet kallas “pansexuella”.

Asexuella: Människor som inte är sexuellt attraherade av och ogillar andra människor kallas “asexuella”.

Sexuell orientering

Hur uppstår sexuell läggning?

Forskare säger att homosexualitet inte är ett val; håller med om att det är en oundviklig och naturlig konsekvens av prenatala hormoner, epigenetiska effekter och en rad biologiska faktorer som uppstår i hjärnans struktur.

Med andra ord börjar kön och sexuella läggningar ta form i mammans mage innan hon föds. Även om det inte finns någon tydlig konsensus om hur biologi påverkar sexuell läggning, finns det många studier som bekräftar den genetiska faktorn.

I synnerhet stöds förekomsten av gener som påverkar utvecklingen av manlig sexuell läggning på kromosomen “Xq28”. De flesta forskare påpekar att det är osannolikt att det finns en enda “HBTQ-gen” eller “biologisk faktor” som bestämmer något så komplext som sexuell läggning. Det anges också att det med stor sannolikhet är ett resultat av samverkan mellan genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer.

Förändras sexuell läggning? Kan det ändras?

Det är känt att sexuell läggning inte förändras i mänskligt liv. Men den mänskliga sexualiteten är flerdimensionell och många aspekter av en individs sexualitet kan förändras över tiden. I detta sammanhang, även om inriktningen inte förändras, är det möjligt att det finns förändringar i lust, intresse, tankar och beteenden, som är komponenterna i sexuell läggning.

I samhällen där heterosexualitet accepteras som den normala och enda sexuella läggningen accepterar individer sig själva som heterosexuella under barndomen och tonåren. Homosexuella och bisexuella individer börjar inse sitt intresse för sitt eget kön med sin andliga och fysiska mognad.

Denna utveckling sker inte hos varje individ i samma ålder. De flesta av dem med en icke-heterosexuell läggning blir förvirrade på grund av oförenligheten med den heterosexuella identiteten som har utvecklats fram till den punkten, eftersom intresset blir uppenbart. En period går in i vilken känslorna av rädsla, ångest, skuld och skam som uppstår från de homofobiska reaktionerna och eventuellt avvisande av omgivningen är uppenbara.

Det finns ingen förändring i personens orientering; Med medvetenheten om personens homosexuella eller bisexuella läggning har utvecklingsprocessen för sexuell läggning identitet (öppning) gått in. I den mån personlig utveckling och interaktion med omgivningen tillåter kan en person utveckla en holistisk sexuell läggning identitet genom att ta hjälp av psykiatriker vid behov.

Psykvårdspersonalens roll i denna process är inte att “göra” personen till homosexuell, bisexuell eller heterosexuell, utan att göra det lättare för dem att förstå de svårigheter de möter, att hantera dem och att göra det lättare för dem att acceptera sig själva som de är.

Det är att använda färdigheterna i självförsvar på ett rationellt sätt mot homofobiska (rädsla och hat mot homosexualitet och homosexuella) reaktioner och att konfrontera den olämpliga användningen av mekanismer som förtryck och förnekelse. På detta sätt, samtidigt som han fullbordar den naturliga utvecklingen, är det för att stödja honom/henne att förvärva de vanliga färdigheter som krävs av hans/hennes ålder.

De med en annan sexuell läggning än heterosexualitet kan känna oro över dessa aspekter i linje med de rådande normerna för det samhälle de lever i, och kan försöka förneka, namnge eller undertrycka denna situation på olika sätt.

Även om dessa inte eliminerar homosexualitet och bisexualitet kan de göra att öppnings processen avbryts. Även om han/hon accepterar sin egen inriktning i senare perioder kan han/hon välja att dölja den för andra människor, inklusive sina närmaste, på grund av oro för homofobiska reaktioner. Under lämpliga omständigheter kan han/hon välja att selektivt dela sin orientering med omgivningen för att öppna upp.

I denna svåra process kan försöken från omgivningen eller vårdpersonal med ett homofobiskt förhållningssätt inte förändra den sexuella läggningen. Det stöder bara dess undertryckande eller förnekande. Sådana försök har ingen vetenskaplig giltighet och är oetiska. Ingen metod eller kraft kan göra en heterosexuell homosexuell eller en homosexuell heterosexuell.

Sexuell orientering

Är olika sexuella läggningar en psykisk sjukdom eller ett känslomässigt problem?

Nej! Psykologer, psykiatriker och annan vårdpersonal är överens om att homosexualitet inte är en sjukdom, psykisk störning eller känslomässigt problem. Opartisk forskning under 35 år har visat att det inte finns något samband mellan homosexuell läggning och känslomässiga eller sociala problem.

Tidigare har yrkesverksamma inom samhälle och psykisk ohälsa förespråkat partiska och orealistiska åsikter om homosexualitet, eftersom information om homosexualitet erhölls från lesbiska och homosexuella i terapi. När forskare utvärderade information från lesbiska och homosexuella som inte var i terapi insåg de att uppfattningen att homosexualitet är en psykisk sjukdom var felaktig.

American Psychiatric Association godkände vikten av ny forskning 1973 genom att ta bort termen “homosexualitet” från den officiella handboken för alla psykiska och psykiska sjukdomar. 1975 antog American Psychological Association en resolution som stötte denna förändring. Vissa människor gör ett samband mellan homosexuell läggning och psykisk ohälsa och stämplar dem som sjuka.

Dessa två föreningar tvingar alla psykiatriker att konstatera att detta är orealistiskt. Eftersom homosexualitet inte klassificeras som en psykisk störning har denna idé förstärkts av resultaten av ny forskning från de två föreningarna.

Slutsats om sexuell läggning:

Som vi såg i vår lektion om sexuell läggning är det möjligt och naturligt för människor att ha olika läggningar. Människor väljer inte olika sexuella läggningar efter sina egna val, och de kan till och med födas med det.

Vi har bevisat detta vetenskapligt många gånger i vår artikel, men vi måste också nämna detta. Olika sexuella orienteringar ses inte bara hos människor utan även hos djur. Med andra ord, detta gäller inte bara för människor, utan också för hela naturen. Som ett resultat av ordentlig forskning kan du finna att det finns många homosexuella djur i naturen.

Så denna situation är exakt naturen själv och är inte onormal. Om du är en HBTQ+ person ska du inte skämmas för den här situationen och veta att det är naturligt. Och om du lider av detta tillstånd och är deprimerad kan du söka professionellt stöd. På så sätt kan du lära dig att hantera de problem som människor skapar och du kan älska dig själv mer. Därför rekommenderar vi att du söker professionell hjälp.Det var allt för nu från innehållet i “Sexuell orientering lektion” förberedd av Victoria Milan! Om du letar efter mer sådant här innehåll kan du hålla ögonen öppna på Victoria Milans blogg. Dessutom, om du letar efter en sexpartner är Victoria Milan något för dig! Victoria Milan ger dig den bästa servicen med sina miljontals användare och unika funktioner. Registrering på Victoria Milan är också gratis! Så kom igen, hitta den partner du letar efter enkelt med Victoria Milan! Klicka här för att registrera dig för Victoria Milan!

Posted by
Mertcan Yalcin

Mertcan is a bookworm who graduated from Beykent University. He likes to research and learn new things and for this he preferred the profession of copywriting. His area of expertise is quite diverse. He is highly specialized in relationships. And he has done quite a bit of research on this. His primary goal is to ensure that people are informed in every relationship and take the right steps.